Du học
Du học
Đầu tư Tài chính
2019-01-12 09:47:48
Tài chính hàng không

Dịch vụ hàng không GE Capital (GECAS) là đối tác tài chính quan trọng của hơn 245 khách hàng tại 75 quốc gia, cung cấp dịch vụ cho thuê máy bay, tài chính, dịch vụ và tư vấn trong mọi lĩnh vực của ngành.

Tài chính năng lượng

Chúng tôi cung cấp các khả năng bảo lãnh và cấu trúc đẳng cấp thế giới cho cơ sở hạ tầng Power, tái tạo và Dầu khí để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và các yêu cầu bền vững.